Tuesday 29 June 2010

Sumbangan kepada Mangsa Kebakaran Kg. Sg. Kerayong, Taman Maluri

Setiap keluarga diberi barangan keperluan asas seperti tuala, berus & ubat gigi, sabun dan lain-lain.
Pakaian terpakai juga dibawa untuk diberi kpd mangsa


Pusat Khidmat Wakil Rakyat Titiwangsa
No 10 Jalan Raja Muda Musa
Kg Baru, 50300 Kuala Lumpur
Tel: 0326980025 Fax: 0326980026
Email: yb.drlolo@gmail.com
Twitter: docmarjan
Facebook: YB Dr Lo'lo' Bt Mohd Ghazali

YB DR LO'LO' melawat mangsa kebakaran di kampung kerayong


Lebih 10 buah rumah terlibat dalam kebakaran ini


YB Dr Lo'Lo' sedang diberikan penerangan tentang kebakaran tersebut oleh salah seorang pegawai Bomba

Bersama-sama Tim Pengarah DBKL Datuk muhd amin yang turut berada dilokasi kebakaranYB DR Lo'Lo' sedang menyampaikan sumbangan kepada salah seorang magsa kebakaran

YDP PAS Titiwangsa Ustaz Abdullah Wahab & En Abu Hassan wakil Parlimen Titiwangsa ( Kg Pandan ) bersama-sama YB DR Lo'Lo' sedang menyampaikan sumbangan kepada mangsa kebakaransedang berbual dgn salah satu keluarga  mangsa kebakaranmangsa-mangsa kebakaran sedang memilih baju-baju terpakai yang disumbangkan oleh parlimen titiwangsa

Saturday 26 June 2010

SEJARAH PENUBUHAN _ Kampung Baharu Kuala Lumpur

Tuesday, June 22, 2010 at 1:51pm

SEJARAH PENUBUHANKampung Baharu telah diwujudkan seawal tahun 1899 atas desakan penduduk Melayu di Kuala Lumpur ke atas pihak pentadbir Brittish. Ekoran desakan tersebut, Residen Brittish Selangor telah bersetuju untuk menubuhkan perkampungan Melayu di Kuala Lumpur merangkumi seluas 223 ekar tanah di antara Sungai Klang dan juga Jalan Batu (Batu Road). Antara tujuan Jeneral Residen Brittish mewujudkan perkampungan tersebut adalah untuk melibatkan dan mendidik anak-anak bangsa Melayu :-

a) Untuk mengambil bahagian dalam pentadbiran Kerajaan Residen Brittish;

b) Untuk membolehkan orang-orang Melayu mengambil peluang dalam pembangunan dan kemajuan Kuala lumpur.Bagi mencapai tujuan tersebut, telah dipersetujui bahawa :-

a) Orang-orang/anak-anak Melayu diberikan peluang mendapatkan pendidikan Inggeris-Melayu; dan

b) Memberikan pendidikan tentang perniagaan, perdagangan dan komersial.Ekoran dari itu maka pada 12 haribulan Januari 1900 melalui Warta Kerajaan No. 20 berbunyi seperti berikut :-

“ No. 50. In exercise of the powers conferred upon him by section 246(iv) of the Land Code (FMS Cap 138) the Ruler in Council hereby makes the following Rules for the occupation and management of the Reserve known as the “Malay Agricultural Settlement” and so gazetted as notification No. 20 and amended by notification No. 530 published in the Selangor Government Gazette of 12th January, 1990, and 20th September, 1901, respectivelyThese Rules may be cited as “THE MALAY AGRICULTURAL SETTLEMENT (KUALA LUMPUR) RULES, 1950 (also Amendment Rules, 1954).Kampung Baharu Kuala Lumpur yang asalnya berkeluasan 223 ekar semasa penubuhannya mengandungi 7 buah kampong :-

i) Kampung Periok;

ii) Kampung Masjid;

iii) Kampung Atas A;

iv) Kampung Atas B;

v) Kampung Hujung Pasir;

vi) Kampung Paya dan

vii) Kampung Pindah.

PENTADBIRAN KAMPUNG BAHARUSeksyen 3 (1) The Malay Agricultural Settlement (Kuala Lumpur) Rules 1950 berbunyi seperti berikut :‘The Settlement shall be under the management and control of a board which shall consist of 11 members”Berdasarkan peruntukkan Seksyen 3 (1) ini adalah jelas bahawa urusan pentadbiran dan kawalan Kampung Baharu adalah terletak di bawah kuasa Lembaga Pentadbir Malay Agricultural Settlement (Lembaga MAS)

LEMBAGA PENTADBIR MALAY AGRICULTURAL SETTLEMENTPenubuhan dan organisasiLembaga MAS ini telah ditubuhkan bagi mentadbir dan mengawal segala urusan berkaitan tanah Kampung Baharu. Lembaga MAS terdiri daripada 11 orang ahli yang mana empat (4) daripadanya dilantik oleh Meteri Besar Selangor yang akan juga turut dilantik sebagai Setiausaha agung dan Bendahari (Seksyen 3 (2).Pada awal penubuhannya 4 orang ahli yang dilantik tersebut terdiri dari kalangan pegawai-pegawai tinggi Brittish dan juga Kerabat Diraja Selangor. Hanya selepas Perang Dunia Kedua

20/9/1901 barulah beberapa orang penduduk dilantik di dalam Lembaga.Tujuh (7) orang ahli Lembaga yang lain masing-masing adalah Ketua 7 Kampung di dalam Kampung Baharu.Pada awal penubuhannya, perlantikan Ahli Lembaga Malay Agricultural Settlement telah dibuat oleh Pemangku Resident British pada masa itu H. Conway Belfield. Lembaga ini dipengerusikan oleh Raja Muda, Naib Pengerusi D.G. Campbell dan ahli-ahli lain ialah J.H. M. Robinson, A. Hale dan Tamby Abdullah. Mengikut rekod, mesyuarat pertama Lembaga ini adalah pada 11 haribulan Mac, 1900.Tugas Lembaga MASMengikut Warta Kerajaan Negeri Selangor tersebut, Lembaga Pentadbir ini adalah bertanggungjawab kepada Residen British bagi menguruskan pentadbiran Kampong Bharu yang luas kawasannya lebih kurang 89.63 Hekter. Luas kawasan ini kemudiannya telah dipinda kepada lebih kurang 89 hekter sahaja.Pindaan ini telah diwartakan di dalam Warta Kerajaan No. 530 bertarikh pada 20 September 1901.Di antara tugas-tugas Lembaga Pentadbir Kampong Bharu ini adalah:1. Lembaga Pentadbir ini boleh membenarkan sesiapa saja yang berbangsa Melayu memohon untuk tinggal di Kampong Bharu. Luas kawasan yang diperuntukkan adalah tidak melebihi 0.8 hekter bagi tiap-tiap seorang pemohon.

2. Adalah hak Lembaga Pentadbir mengarahkan penduduk Kampong Bharu ini agar mengerjakan tanah mereka serta menjaganya terutama- nya dari segi kawalan kebersihan.

3. Lembaga Pentadbir berhak mengarahkan anak-anak penduduk Kampong Bharu belajar di sekolah-sekolah yang telah dipilih oleh Lembaga, Penduduk yang engkar boleh diperintah pindah.

4. Penduduk yang ingin pindah dari Kampong Bharu ke tempat lain boleh memberikan lot tempat tinggalnya kepada orang lain dengan mendapat kelulusan dari pihak Lembaga Pentadbir.Kuasa-kuasa LembagaLembaga Pentadbir MAS telah diberikan kuasa-kusa seperti berikut :-

a) Lembaga boleh membuat undang-undang kecil sendiri selaras dengan peraturan-peraturan M.A.S (KL) 1950;

b) Melulus dan menetapkan syarat-syarat pemberian lot-lot rumah untuk pemohon Melayu;

c) Menyimpan Daftar penduduk yang telah diluluskan termasuk berbagai butir mengenai pertukaran seperti pindahmilik termasuk secara syariah.

d) Melulus dan menetapkan syarat-syarat pelan-pelan bangunan dan sambungan rumah;

e) Berkuasa menyingkir penduduk yang ingkar dan merbahaya kepada masyarakat M.A.S Kampung Baharu dengan syarat yang ada persetujuan bertulis dari Menteri Besar Selangor.

ADAKAH ENAKMEN “THE MALAY AGRICULTURAL SETTLEMENT” DAN LEMBAGA M.A.S INI MASIH BERFUNGSI SEKARANGRujuk kepada hansard Parlimen bertarikh 27 haribulan Jun, 2006.8. Datuk Haji Astaman bin Abdul Aziz [Titiwangsa] minta Perdana Menteri menyatakan apakah status tanah Kampung Baru Kuala Lumpur yang tidak mempunyai geran hak milik serta menerangkan sama ada peraturan Penempatan Pertanian Melayu 1951 (Malay Agricultural Settlement Rules 1951), Warta Negeri Selangor No. 50/1951, masih lagi berkuat kuasa pada hari ini setelah mengambil kira Akta Perlembagaan (Pindaan) (No.2) 1974 yang telah memindah milik Bandar raya Kuala Lumpur dari Kerajaan Negeri Selangor kepada Kerajaan Persekutuan.Menteri di Jabatan Perdana Menteri [Dato' Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz]:

Tuan Yang di-Pertua, The Malay Agricultural Settlement (MAS) Kampung Baru Kuala Lumpur adalah merupakan satu kawasan penempatan pertanian bagi orang-orang Melayu di Kampung Baru Kuala Lumpur yang diwujudkan melalui perizaban di bawah seksyen 6 Enakmen Tanah 1897 sebagai The Malay Agricultural Settlement seluas lebih kurang 221.5 ekar. Bagi mengawasi tanah-tanah ini secara teratur, pada tahun 1950 telah diwujudkan pula by law bagi MAS ini iaitu The Malay Agricultural Settlement Kuala Lumpur Rules 1951 dan juga peraturan (Pindaan) 1994 melalui kuasa Land Code 1962, CAP 138, seksyen 246 (4).

Mulai tahun 1964, Kerajaan Negeri Selangor telah mula meluluskan pengeluaran hak milik bagi tanah-tanah di dalam kawasan ini. Exercise tersebut diteruskan oleh Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mulai tahun 1974, apabila Kuala Lumpur diisytiharkan sebagai Wilayah Persekutuan sehingga sekarang. Dari segi bilangan lot yang terdapat di Kampung Baru adalah seperti berikut:

(i) lot untuk kediaman - 835;

(ii) lot bagi padang ataupun kawasan lapang ialah empat lot;

(iii) masjid satu lot dan

(iv) untuk surau ada lima lot.Daripada 835 lot kediaman, sebanyak 827 lot telah dikeluarkan hak milik dan bakinya di dalam pertimbangan Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bagi tapak surau dan kawasan lapang, hak milik belum dikeluarkan lagi. berhubung dengan persoalan sama ada Peraturan Penempatan Pertanian Melayu 1951, (The Malay Agricultural Settlement Rules 1951), Warta Negeri Selangor No. 50/1951 masih lagi berkuat kuasa.Jabatan Peguam Negara memaklumkan bahawa mengikut seksyen 6 Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1974, Akta A 2006, “Mana-mana undang-undang bertulis yang sedia ada dan sedang berkuat kuasa dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hendaklah terus berkuat kuasa dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sehinggalah undang-undang bertulis itu dimansuhkan, dipinda atau digantikan oleh undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen”.

Seksyen tersebut juga memperuntukkan bahawa, “Apa-apa fungsi atau kuasa yang terletak hak kepada raja bagi negeri Selangor atau pada mana-mana pihak berkuasa negeri, itu oleh mana-mana undang-undang yang sedia ada berhubung dengan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hendaklah terletak hak itu kepada dan dijalankan oleh Yang di-Pertuan Agong atau Menteri yang bertanggungjawab bagi Wilayah Persekutuan atau mana-mana orang atau pihak berkuasa lain yang diarahkan oleh Yang di-Pertuan Agong melalui perintah”.Dengan itu, selagi kaedah-kaedah Peraturan Penempatan Pertanian Melayu 1951 tidak dibatalkan atau digantikan dengan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen, kaedah-kaedah itu masih lagi berkuat kuasa pada hari ini.Datuk Haji Astaman bin Abdul Aziz: Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Memandangkan jawapan demikian, saya hendak tahu sama ada pihak DBKL yang mempengerusikan Majlis MAS itu adalah sahih daripada segi undang-undang atau tidak.Dato' Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz: Tuan Yang di-Pertua, seperti mana yang telah saya sebut sebentar tadi iaitu di bawah akta ini, kalau sekiranya sebelum ini iaitu Kuala Lumpur diletak di bawah negeri Selangor, kalau disebutkan bahawa hak itu terletak kepada raja bagi negeri Selangor atau mana-mana pihak berkuasa negeri itu oleh mana-mana undang-undang yang sedia ada berhubung dengan Wilayah Persekutuan, maknanya di WilayahPersekutuan ini sekarang ini, yang berhak ialah Yang di-Pertuan Agong dan juga Menteri Wilayah Persekutuan. Jadi kalau sekiranya Dato’ Bandar yang mempengerusikan MAS, maka itu adalah sah kerana mengikut undang-undang ini, kuasa itu telah dipindah daripada mereka yang berkuasa di negeri Selangor kepada sekarang ini, mereka yang berkuasa di Wilayah Persekutuan.

Pusat Khidmat Wakil Rakyat Titiwangsa, No 10 Jalan Raja Muda Musa, Kg Baru, 50300 Kuala Lumpur. Tel: 0326980025 Fax: 0326980026 yb.drlolo@gmail.com twitter: docmarjan Fb: Yb Dr Lo'Lo'

Wednesday 23 June 2010

Program Permata Negara 'pet-project' RM akan kemana?

Program Permata Negara yang dikatakan akan diambil alih oleh Kementerian Pelajaran tahun depan iaitu Mac 2011 diumumkan akan ditangguhkan hingga Bulan Januari 2012. Lagi satu keputusan dan kenyataan kerajaan yang 'flip-flop'. Menurut RM yang merupakan Pengerusi Program Permata, penangguhan ini terpaksa dilakukan untuk membolehkan pindaan dibuat keatas Akta Pelajaran 1996 dan Akta Pusat Asuhan 1984. Tanpa pindaan Kementerian Pelajaran tidak ada kuasa untuk untuk ambil alih Program Permata - Pulak dah, siapa yang asaskan Permata, kenapa pula nak ditolak ke Kementerian Pelajaran sehingga terpaksa buat pindaan akta-akta berkaitan. Masa diasaskan tidak difikirkan ke program jangka panjangnya. Atau apakah mungkin Menteri Pelajaran tidak berminat untuk tanggung biawak hidup sebab ini 'pet project' RM isteri PM, kenapa pula Menteri Pelajaran dipaksakan satu program yang tidak pernah datang dari Kementerian sendiri.

Dalam kenyataan yang sama iaitu ms 13 NST hari ini Rabu 23 Jun 10, RM menambah Kementerian Pelajaran dan Kementerian Wanita,Keluarga dan Pembangunan Masyarakat akan berbincang bagaiman untuk menyelaraskan Program Permata - Ni lagi tambah mengelirukan sebab 2 buah kementerian pula dilagakan untuk menanggung kepincangan Program Permata. Pening Menteri Pelajaran TS Muhyiddin Yassin menjawab pertanyaan bertubi2 dari Ahli2 Parlimen dari PR. Dari 'body language beliau nampak sangat ke'rimasan'nya dalam menjawab asakan bertubi2 tersebut.

Bayangkan dari pihak kerajaan sahaja ada 4 program pra-sekolah diwujudkan iaitu Tadika Kemas, Tabika Perpaduan, Pra-sekolah Kebangsaan dan projek elit Program Permata. Semuanya dibawah kementerian yang berbeza-beza. Tadika Kemas dibawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Tabika Perpaduan dibawah Kementerian Perpaduan, Pra-Sekolah dibawah Kementerian Pelajaran dan Program Permata dibawah RM.

Kemana hala tuju pendidikan Pra-sekolah Kerajaan, adakah satu kajian sudah dibuat untuk melihat keberkesanan program2 tersebut berbanding dengan kos yang diperuntukkan. Sudah tentu kita tidak mahu berkira jika kos yang dibelanjakan benar2 100% memberi munafaat kepada anak-anak generasi kita. Apa yang kita bimbangkan kita tidak berkira tapi ada orang akan berniaga dan buat untung RM dari program2 tersebut.Sebagai maklumat, dalam bajet 2010 yang telah diumumkan hujung tahun 2009 sebanyak RM100juta diperuntukkan bagi Program Permata. RMK10 pula menambah RM36juta lagi. Ini nilai yang sangat besar dan perlu dikendalikan dengan amanah apatah lagi melibatkan pendidikan anak-anak generasi pewaris negara kita Malaysia.

Rakyat berhak untuk mendapat maklumat yang telus dari pihak kerajaan.Dr Lo'Lo'
Pusat Khidmat Wakil Rakyat Titiwangsa, No 10 Jalan Raja Muda Musa, Kg Baru, 50300 Kuala Lumpur. Tel: 0326980025 Fax: 0326980026 yb.drlolo@gmail.com twitter: docmarjan Fb: Yb Dr Lo'Lo'

Sunday 20 June 2010

Ucapan Ahli Parlimen Titiwangsa dalam perbahasan RMK10

Saya telah berucap sebentar tadi, terpaksa berucap dengan 'points form' sebab masa hanya 10 minit. Saya sempat menyebut kebanyakan fakta-fakta kecuali pertanyaan tentang berapa peruntukan dari RMK10 yang disediakan pembangunan semula Kg Baru.

Deraf Ucapan RMK 10 yang telah di 'up-date':


Saya mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri / Dato YDP yang memberi saya peluang untuk berucap dalam perbahasan RMK10. 

Tan Sri/Dato YDP, 

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menggesa agar kerajaan melalui Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar bersikap telus kepada semua pemilik dan pewaris hartanah Kampung Baru berhubung cadangan untuk membangunkan semula satu-satunya tanah milik penuh Melayu di tengah2 Kota Metropolitan Kuala Lumpur ini. 


Jika  kita merujuk dokumen RMK10 muka surat 174 ada disentuh sedikit tentang Pembangunan Kg Baru dimana menyebut "Dalam tempoh Rancaqngan iaitu antara 2011-2015 satu projek khas akan dilaksanakan iaitu Pembaharuan Kg Baru. Kerajaan akan menubuhkan Perbadanan Pembangunan Kg Baru untuk bekerjasama dengan penduduk Kg Baru bagi membangunkan satu model perniagaan yang mana hasil daripada pembangunan semula tanah tersebut akan dikongsikan secara saksama". Seterusnya disebut "Skim pembiayaan yang inovatif akan diwujudkan bagi membolehkan penduduk sedia ada membeli unit kediaman di kawasan yang dibangunkan semula".


Jadi disini ada beberapa persoalan iaitu antaranya bagaimana PPKB hendak bekerjasama dengan penduduk sedangkan Lembaga Pentadbir MAS atau Penempatan Pertanian Melayu dipinggirkan; sehinggakan baru-baru ini mereka terpaksa membuat kenyataan menafikan bersetuju dengan kenyataan Menteri WP bahawa orang Kg Baru bersetuju dengan perancangan pembangunan Kg baru yang beliau kemukakan. Menteri WP pula menjawap yang MAS seolah-olah tiada kuasa perundangan untuk bercakap, keputusan ditangan pemilik dan pewaris. Adakah Menteri WP menyedari MAS adalah suara orang Kg Baru dan Enakmen MAS tidak pernah dimansuhkan meski pun Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 dan Akta (Perancang) WP 1982 diwujudkan.


Persoalan kedua tentang ungkapan "Model Perniagaan". Apa yang dimaksudkan dengan ungkapan ini. Manakala apa pula yang dimaksudkan Skim Pembiayaan yang akan diwujudkan untuk penduduk bagi membeli unit kediaman. Adakah ini bermaksud untuk penduduk yang menyewa atau siapa?, bagaimana pula pemilik dan pewaris, apa pula kaedah untuk pastikan hak pemilikan keatas hartanah mereka. Mereka tidak perlu sebarang Skim Pembiayaan kerana memang telah sedia memiliki hartanah di Kg Baru kecualilah pembiayaan untuk turut terlibat dalam pembangunan. Jadi ini sangat mengelirukan dan perlukan penjelasan.


Justeru itu saya ingin bertanya kerajaan, berapa sebenarnya dari RM220billion dana RMK10 yang akan diperuntukkan untuk pembangunan semula Kg Baru.  


Saya juga perlukan penjelasan tentang jawapan Menteri WP dalam soalan saya no 10 sesi soal-jawab iaitu "Pembangunan Semula Kg Baru akan dilaksanakan melalui proses penyerahan tanah dibawah seksyen 197 Kanun Tanah Negara (KTN) yang berkaitan prosedur penyerahan tanah oleh tuan punya kepada kerajaan. Juga disebut proses penyerahan dan pemberi-milikan semula tanah dibawah seksyen 240D KTN. Adakah penggunaan seksyen ini tepat  sedangkan dalam KTN, yang ada adalah Seksyen 240(1)&(2) yang berkaitan penamatan dengan cara selain dari penyerahan balik tanah iaitu berkenaan pajakan, sedangkan Kg Baru bukan tanah pajakan. Adakah Menteri WP bermaksud seksyen 204D iaitu yang berkaitan dengan penyerahan balik dan pemilikan semula tanah daripada kerajaan kepada tuan punya tanah tadi. Penting sangat kekeliruan ini diperjelaskan.


Tan Sri/Dato YDP,


Ramai penduduk Kg Baru pinta supaya kerajaan bangunkan dulu 20 hektar atau 80 ekar tanah kerajaan di Kg Baru milik kerajaan terlebih dahulu sebelum mengusik tanah mereka yang seluas 55.5 hektar atau 222 ekar. Mereka mahu lihat bukti depan mata mereka dulu kemampuan kerajaan membangunkan kampung mereka sebelum mereka berani meletakkan geran hartanah mereka untuk dimajukan. Paling tidak pun bangunkan dulu Projek Puncak Baru yang telah pun dibuat upacara pecah tanahnya oleh mantan PM Tun Abdullah Ahmad Badawi seminggu sebelum meletakkan jawatan iaitu akhir bulan Mac 2009, dimana dijanjikan projek itu akan 'take-off' dalam masa 3 bulan, namun kini 1 tahun 2 bulan sudah berlalu, tiada apa-apa pun yang berlaku di hartanah tersebut yang merupakan bekas Pasar Minggu Kg Baru yang terkenal satu masa dulu.


Tan Sri/Dato YDP,


Seterusnya saya juga perlu penjelasan tentang soalan saya dalam sesi soal jawab parlimen dimana soalannya adalah "Apakah 2 lagi konsep daripada 3 yang dipersetujui Kabinet melalui kertas cadangan yang dibawa KWPKB selain dari penubuhan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru". Menteri WP menjawap dengan menyatakan iaitu “yang dkemukakan adalah 4 bukan 3 konsep iaitu 4 konsep pilihan pembangunan kg Baru seperti yang termaktub dlm Draf Pelan Bandar Raya KL 2020”. Apa yang dijawab menteri adalah konsep deraf pelan yg saya boleh semak sendiri dalam buku 4, Draf Pelan Tempatan Kampung Baru. Sedangkan cadangan penubuhan Perbadanan Pembangunan Kg Baru adalah antara 3 perkara yg diluluskan Kabinet dan saya bertanya apa lagi 2 perkara yang telah diluluskan seperti lapuran media pada 6 May dimana Menteri menyebut seperti berikut: “Kabinet telah meluluskan cadangan penubuhan Perbadanan Pembangunan Kg Baru yang akan bertanggung jawab untuk melaksana dan memantau pembangunan semula kg Baru, kata Menteri WP. Beliau mengatakan Kertas Cadangan telah diluluskan Kabinet semalam, beliau menambah perkara tersebut adalah antara 3 perkara yang dipersetujui Kabinet berkenaan pembangunan semula Kg Baru”. Saya pun tidak faham siapa yg menyediakan jawapan, adakah menteri sendiri atau pegawai kementerian sehingga begitu lari dari menjawab soalan yg sebenar, jadi saya mohon jawapan yang lebih bertanggung jawab. 


Dalam jawapan yang sama menteri WP menyatakan Jemaah Menteri telah bersetuju dengan konsep Pembangunan Komprehensif setelah mengambil kira pandangan awam terhadap DPKL 2020 serta pandangan daripada pemilik dan pewaris yang secara majoriti meminta supaya pembangunan dilaksanakan secara komprehensif. Saya ingin bertanya kepada menteri keputusan pandangan mana tentang konsep pembangunan yg menteri bawa ke kabinet , sedangkan sehingga kini tiada satu pun kenyataan dikeluarkan tentang hasil pendengaran awam Draf Pembangunan KL 2020 khususnya Deraf Pembangunan Kg Baru. Jadi bagaimana boleh timbul isu Pembangunan secara komprehensif yang dipersetujui ramai sehingga mendorong kabinet juga bersetuju dengan Pembangunan Komprehensif. Saya tidak ada masalah dengan apa jua konsep pembangunan yang hendak dibuat tetapi hendaklah benar-benar telus dan selaras dengan kehendak majoriti orang Kg Baru melalui hasil kompilasi pendengaran awam Deraf KL 2020 yang dijalankan tahun lalu 


Tan Sri/Dato YDP,

Setelah cadangan kerajaan untuk membuka 40% pemilikan tanah Kampung Baru kepada bukan Melayu dan pelabur asing menimbulkan kemarahan dan tentangan penduduk Kampung Baru sendiri, kerajaan terdesak menukar pendekatan dan bersetuju untuk mengekalkan pemilikan 100 peratus hak Bumiputera Melayu.

Sungguhpun begitu, cadangan pembangunan semula Kampung Baru secara komprehensif seperti yang dimaklumkan baru-baru ini masih lagi menjadi tanda tanya dan mencetuskan beberapa persoalan kepada penduduk-penduduk Kampung Baru sendiri. Rata-rata penduduk masih belum jelas apakah mekanisma dan kaedah pembangunan sebenar yang akan digunakan?

Apakah mereka perlu berpindah semasa proses pembangunan semula itu dilaksanakan? 
Sedangkan semasa tinjauan PM ke Kg Baru yang lalu. PM mengumumkan penduduk tidak payah berpindah semasa pembangunan berjalan. Menteri WP pula berjanji hendak beri RM4juta bagi setiap pemilik tanah (Kosmo ), bagi SETIAP pemilik (bukan bagi setiap lot atau setiap geran).
Semasa majlis dialog baru-baru ini pula dikatakan penduduk mungkin akan dipindahkan ke kawasan Stadium TPCA dimana akan dibangunkan pangsapuri disana. Jadi yang mana satu yang betul? Kenyataan PM atau pengumuman Menteri WP.

Dato YDP,

Persolannya juga apakah jaminan kerajaan bahawa hak milik tanah Kampung Baru akan betul-betul kekal di tangan pemilik dan pewaris asal setelah pembangunan tersebut siap sepenuhnya kelak? Pemilik dan pewaris menyatakan mereka sekali-kali tidak akan menyerahkan geran hartanah mereka kecuali mereka benar2 yakin dengan mekanisma dan badan atau institusi dimana penyerahan dan penyimpanan geran itu akan diuruskan.

Kebimbangan pemilik-pemilik tanah ini memang ada asasnya, memandangkan sejarah pahit sebahagian mereka yang telah tertipu sehingga tanah warisan mereka yang berpuluh2 buah tergadai oleh tidak lain tidak bukan tokoh korporat Melayu juga,. Apatah lagi melihat kepada kenyataan berdolak-dalik atau flip-flop serta janji-janji pembangunan dari bekas Menteri-Menteri Wilayah Persekutuan sebelum ini dan janji bekas Perdana Menteri Malaysia tentang Puncak Baru yang sehingga kini masih gagal ditunaikan. Ini ditambah pula dengan beberapa percanggahan kenyataan yang ketara di antara PM dan Menteri WP sebelum ini berkenaan pembangunan semula Kampung Baru.

Saya mencadangkan ditubuhkan sebuah Badan Amanah yang dianggotai oleh MAS, individu-individu terpilih yang dari kalangan anak-anak Kg Baru yang telah berjaya membangunkan hartanah mereka, NGO yang berwibawa dan juga wakil dari pihak kerajaan dimana Badan Amanah ini bertanggung jawab sepenuhnya mengurus geran-geran hartanah semasa pembangunan berjalan.

Tan Sri/Dato YDP,

Kerajaan dikatakan akan menubuhkan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru yang bertanggungjawab untuk menyelia dan melaksanakan pelan pembangunan semula kawasan tersebut. Sungguhpun cadangan penubuhan Perbadanan tersebut akan dibentangkan di Parlimen tidak berapa lama lagi, tetapi sehingga kini orang Kampung Baru masih tidak jelas apakah objektif, peranan dan fungsi sebenar penubuhan Perbadanan ini.

Soalnya, siapakah yang akan menganggotai Perbadanan tersebut? apakah suara anak-anak Kampung Baru akan didengar dalam menentukan proses pembangunan semula tersebut dan yang paling penting, apakah Lembaga MAS (Penempatan Pertanian Melayu) yang selama ini menaungi dan membawa suara kolektif penduduk Kampung Baru akan turut diberi peranan penting ataupun diketepikan begitu sahaja?

Haruslah diingat bahawa Lembaga MAS dianggotai antaranya oleh tujuh orang ketua kampung yang mewakili tujuh kampung dalam kawasan Kampung Baru ini. Justeru itu, Lembaga MAS perlulah diberikan peranan penting dan diletakkan sebahagian daripada anggota Perbadanan, termasuklah dengan melibatkan wakil rakyat Titiwangsa dalam Badan Amanah dan atau Perbadanan dan dalam setiap mesyuarat, perbincangan serta cadangan pembangunan yang akan dilaksanakan nanti. Baru-baru ini MAS telah bangun bersuara menafikan yang mereka bersetuju dengan apa yang dikatakan keputusan mesyuarat dengan 50 orang wakil pemilik dan pewaris hartanah Kg Baru. Ini sekali lagi membuktikan ketidak-telusan Menteri WP dalam menangani isu Kg Baru.

Saya difahamkan bahawa anggota perbadanan ini akan terdiri dari Pegawai-pegawai Tinggi kerajaan diketuai Dato Bandar sebagai Komisyener, KSU KWPKB, KSU K.Kewangan, Ketua Pengarah DBKLdan 2 orang profesional tanpa diwakili MAS dan wakil rakyat, jadi inilah yang dibimbangi orang Kg Baru kerana suara mereka akan terpinggir dalam sebuah badan yang dikatakan mempunyai kuasa dan otoriti yang penuh terhadap pembangunan semula Kg Baru.

Saya mencadangkan agar Perbadanan ini jika hendak ditubuhkan juga adalah sebagai entiti pentadbir dan pengurus serta pemantau kepada pembangunan sahaja termasuk mengendalikan Konsortium Pemaju yang akan menjadi Pemaju utama pembangunan Kg Baru. Adalah wajar Badan Amanah atau Trustee Body diwujudkan untuk mengurus hartanah dimana mungkin perlu diwujudkan sebuah syarikat yang akan menilai geran-geran tanah dalam bentuk share atau saham termasuk bagi pihak penama-penama yang tidak dapat dikesan bagi memastikan keadilan dan hak kepada semua pihak. Orang-orang Kg Baru tidak rela geran mereka digadaikan kepada bank-bank swasta untuk menjana dana pembangunan. Sebaliknya Kerajaan bertanggung jawab untuk menyediakan dana khusus untuk pembangunan Kg Baru tanpa penglibatan swasta.


Sebarang Mekanisma perundangan yang akan digunakan kelak perlulah memastikan bahawa tidak ada siapa yang teraniaya dan berhak mendapatkan keadilan yang sewajarnya. Kita sangat bimbang kerana menurut maklumat yang saya terima, segala keputusan yang telah dibuat oleh Perbadanan Pembangunan Kampung Baru itu nanti adalah muktamad dan tidak boleh dirayu atau dicabar di mana mana mahkamah pun di dunia ini. (Mahkamah akhirat nanti baru tahu siapa jujur siapa amanah siapa tidak)


Justeru itu, penglibatan Lembaga MAS dan wakil rakyat amatlah perlu bagi mencerminkan niat ikhlas dan murni kerajaan untuk benar-benar membangunkan Kampung Baru. Adalah amat malang sekiranya kawasan eksklusif penempatan orang-orang Melayu di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur ini yang diilhamkan oleh pihak British sejak lebih 110 tahun yang lalu dan tidak  diganggu malah diiktiraf semasa pendudukan Jepun, dibiarkan tergadai atau terlepas dari pemilikan Melayu sekiranya kerajaaan cuai dan gagal memelihara aset penting orang-orang Melayu ini. Orang Melayu setakat ini tidak mampu atau terlalu sedikit yang mampu memiliki hartanah lain di KL, hatta Menara Berkembar Petronas pun orang Melayu terpelanting walaupun umno mendakwa sebagai juara rakyat. Kepada seorang-dua orang Kg Baru yang terjerit-jerit secara biadap semasa dialog dengan disokong Menteri WP saya ingin mengingatkan Janganlah Menang Sorak Kampung Tergadai.

Akhirnya Dato YDP saya sekali lagi menegaskan pembangunan semula Kg Baru hendaklah atas konsep pembangunan yang mengekalkan ciri-ciri Melayu Islam, pembangunan yang berimbang, yang ada nilai estetika ada rohnya. Pembangunan berimbang dengan menjadikan Masjid Kg Baru sebagai pusat atau nadi pembangunan bagi memastikan rohani menjadi paksi pembangunan. Kita tidak mahu Kg Baru naik dan maju tetapi penduduknya runtuh moral dan bankrap akhlaknya. Kita tidak mahu bangunan-bangunan pencakar langit yang tiada nilai kerohanian. Kita mahukan pembangunan Hijau yang serasi dengan alam sekitar, bangunan-bangunan yang 'bijak' yang menggunakan tenaga semula-jadi untuk terus mampan. Pandangan yang popular pada masa kini adalah pembangunan semula yang menjadikan Kg Baru akan menjadi Pusat Sehenti Melayu-Islam yang merupakan mercu tanda kegemilangan Melayu Islam bersama pelbagai etnik dan kepercayaan ditengah-tengah bandar Metro KL.Dr Lo’Lo’ bt Datuk Hj Mohd Ghazali
Ahli Parlimen Titiwangsa sejak 2008


--
Pusat Khidmat Masyarakat
Ahli Parlimen Titiwangsa
No. 10 Jln Raja Muda Musa
Kg Baru 50300 KL
Tel   : 03 - 2698 0025
Faks: 03 - 2698 0026

Thursday 17 June 2010

Lembaga Pentadbir MAS nafi setuju dengan cadangan Menteri WP tentang pembangunan Kg Baru

Akhirnya MAS berani bersuara. MAS selaku Lembaga Pentadbir telah diwujudkan seawal kewujudan Kg Baru sejak 110 tahun lalu. Selayaknyalah mereka didengari dan dilibatkan secara aktif kerana mereka yang sangat arif dan maklum tentang Kg Baru.Anggota2 MAS terdiri dari Ketua2 dari 7 buah kampung dlm Kg Baru sendiri. Badan inilah yg mewakili Kg Baru dan bukannya 50 orang yang pilih oleh Menteri WP dalam perbincangan pada hari Isnin 14 Jun yg lalu. Syabas MAS, Menteri boleh datang dan pergi, Dato Bandar, KSU, TKSU dan yang lain2 boleh datang dan pergi tapi MAS akan terus dianggotai oleh orang Kg Baru. Oleh itu sangat wajar MAS menjadi benteng mempertahankan pemilikan hartanah dan hak pemilik serta pewaris Kg Baru.

Dr Lo'Lo'
Ahli Parlimen TitiwangsaDari Malaysian Insider
Oleh Syed Mu'az Syed Putra

KUALA LUMPUR, 16 Jun – Lembaga Pentadbiran Petempatan Pertanian Melayu (MAS) Kampung Baru, yang selama ini hanya berdiam diri, hari ini menafikan mereka bersetuju dengan cadangan pembangunan semula kawasan tersebut itu sebagaimana diiumumkan oleh menteri, kelmarin.

“Kita diam selama ini tidak bermaksud bersetuju dengan segala laporan yang dibuat,” kata Pemangku Naib Pengerusi MAS, Mashuti Mat Soom.

“Tetapi selepas menerima banyak persoalan dalam perkara ini daripada penduduk kami berpendapat adalah lebih baik menyatakan pendirian dalam hal ini.

“Kita bukan mahu menyanggah pendapat yang dikeluarkan menteri tetapi ini adalah tanggungjawab kami yang selama ini mentadbir Kampung Baru selama 110 tahun,” kata beliau pada sidang media di sini hari ini.

Beliau mengulas kenyataan Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin yang mengatakan pemilik dan pewaris tanah bersetuju dengan cadangan pembangunan kampung itu yang akan mengekalkan 100 peratus hak milik Bumiputera.

Difahamkan persetujuan itu dinyatakan pada sesi perbincangan yang berlangsung antara Raja Nong Chik dengan 50 wakil persatuan mewakili pemilik dan pewaris tanah Kampung Baru kelmarin.

“Sekarang kita bercakap dalam nada yang sama (mengenai cadangan pembangunan Kampung Baru),” kata Raja Nong Chik.

Beliau berkata pemilik dan pewaris tanah pada perbincangan itu mahu pembangunan Kampung Baru dilakukan secara komprehensif tanpa menjejaskan hak pemilikan bumiputera yang melibatkan 222 kawasan MAS dan lebih 80 ekar milik kerajaan.

Mashuti berkata MAS bersetuju sekiranya pembangunan dijalankan di Kampung Baru tetapi cara yang digunakan itu yang pihaknya bantah.

“Kita bukan antipembangunan bahkan penduduk juga mahukan pembangunan dijalankan cuma apa yang kita bantah adalah cara yang digunakan.

“Tindakan Raja Nong Chik yang membuat keputusan tanpa merujuk kepada MAS seolah-olah mengetepikan kewujudan kami.

“Sepatutnya segala perancangan ataupun keputusan yang hendak dibuat perlu merujuk kepada tuan tanah terlebih dahulu tapi ini tidak.

“Mengapa beliau tidak mahu berbincang terlebih dahulu dengan kami sebelum membuat sebarang keputusan? Bukankan lebih baik kerana kata sepakat boleh dibuat melalui perbincangan,” katanya.

Mereka juga membantah penubuhan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru (PPKB) sekiranya ia tidak memasukkan ahli lembaga sebagai anggota perbadanan itu.

Mashuti berkata pihak lembaga berpendapat penubuhan PPKB tidak akan memberi kebaikan kepada pembangunan di situ dan sekaligus juga akan melupuskan lembaga pentabiran itu yang telah mentadbir kawasan tersebut selama 110 tahun.

“Kampung Baru dan MAS telah bersama sejak awal penempatan Kampung Baru lagi, kami faham masalah penduduk dan segala urusan telah diuruskan oleh kami sejak dulu lagi.

“Kami risau sekiranya penubuhan PPKB ini yang dianggotai oleh orang yang bukan asalnya dari Kampung Baru dan dianggotai oleh Badan Berkaitan Kerajaan dan pihak-pihak komersial, hak-hak istimewa orang Melayu akan hilang,” katanya.

Sementara itu, Setiausaha Agung MAS Shamsuri Suradi berkata pihaknya bersetuju dengan cadangan untuk membangunkan Kampung Baru tetapi dengan bersyarat.

“Syarat yang telah kita tetapkan adalah pembangunan yang dibuat mesti secara komprehensif, pertubuhan perbadanan mesti mengikut kehendak penduduk, ciri-ciri pembangunan mesti berkonsepkan Melayu dan penduduk tidak akan berpindah.

“Ini kerana kita mahu satu pembangunan yang melambangkan ciri-ciri Kampung Baru bukan seperti yang dicadangkan kerajaan untuk menjadikan kampung seolah-olah bandar yang maju.

“Penduduk tidak mahukan bangunan yang tinggi-tinggi dan mereka juga tidak mahu berpindah kerana mahu terlibat dalam pembangunan itu sendiri,” katanya.

Kampung Baru mempunyai keluasan 122.93 hektar dan berdasarkan penilaian yang dilakukan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta pada Mac 2007 membabitkan 54.4 hektar, kadar yang ditetapkan bagi satu kaki persegi untuk tanah kediaman ialah antara RM270 hingga RM300 dan RM500 hingga RM600 untuk satu kaki persegi bagi tanah perdagangan.

“Mengenai cadangan kerajaan untuk menjadikan Kampung Baru sebagai pusat komersial iaitu 75 peratus untuk perniagaan dan 25 peratus lagi untuk kediaman kita memang tidak setuju.

“Kenapa mesti nak berbuat demikian? Bahkan penduduk juga tidak bersetuju dengan cadangan tersebut.

“Bukankah lebih baik pembangunan itu dibuat mengikut kehendak penduduk? Jadi segala urusan boleh dibuat dengan mudah tanpa perlu bertindak diluar batasan,” kata Shamsuri.

Samsuri juga berkata kerajaan mempunyai hak untuk mengambil tanah di Kampung Baru tetapi mereka perlu tahu implikasi yang akan diterima selepas bertindak demikian.

“Kerajaan ada hak tapi mereka perlu tahu implikasinya nanti,” katanya.(difahamkan Utusan juga ada mengeluarkan kenyataan yang sama hari ini)Tuesday 15 June 2010

Skuad Prihatin (Care Squad) dan Program Jejak Kasih_Masih ada yang peduli


1)Pelancaran SKUAD PRIHATIN/Care Squad. Sempena Muktamar PAS ke 56 di Dewan PUTIK, Pengkalan Chepa Kelantan; Anjuran Lajnah Kebajikan dan Kemasyarakatan PAS Pusat
2) Pelancaran Program Jejak Kasih - Masih ada yang peduli. Selamatkan dan didik ibu hamil tanpa nikah. Selamatkan bayi melalui program2 proaktif dan tingkatkan kesedaran rakyat. Selamatkan bapa kepada janin/bayi dengan menyedarkan tanggung jawab seorang lelaki terhadap zuriatnya - Anjuran bersama LKKPP dan urusan kemasyrakatan LPN Kelantan dan exco Kebajikan Kelantan

Monday 14 June 2010

Fadhilat REJAB, SYAABAN dan RAMADHAN

."Artikel ini saya petik dari sebuah laman web, dan telah disunting kerana ianya agak panjang untuk menjadi santapan pembaca. Artikel ini dipilih kerana ia membahaskan tentang fadhilat-fadhilat bulan Rejab yang selalu diterangkan, dihebohkan, dan diamalkan oleh umat Islam di sini. Artikel ini juga, memngupas perbahasan dan kajian ulama yang terkemuka dan kontemporari yang harus kita ikuti kerana mereka adalah pewaris para Nabi." Wallahu A'lam. Marilah sama-sama kita hidupkan sunnah Rasulullah S.A.W dan memperbanyakkan amalan sunnahnya. Walaupun sedikit ianya amat berharga.Fadhilat Rejab: Antara realiti dan fantasi.Bulan

Rejab : apakah fadilatnya melebihi dari bulan-bulan yg lain?

Bulan

Rejab merupakan salah satu bulan dari 12 bulan-bulan Islam. Bulan

Rejab mengandungi peristiwa-peristiwa bersejarah kepada orang Islam dimana berlakunya peperangan Tabuk, pembebasan Al-Aqsa dari tangan tentera Salib dan juga ada orang Islam yang berpendapat bahawa bulan inilah berlakunya peristiwa Isra’ dan mi’raj Nabi Muhammad saw. Tidak kurang juga ramai yang melihat bulan

Rejab ini sebagai satu bulan spiritual dimana mereka mempertingkatkan ibadat

sunat khususnya ibadat

puasa.

Tarikan dan seruan yg ditiup kedalam jiwa umat Islam Nusantara terutamanya untuk melakukan ibadat kebanyakkannya dipengaruhi oleh penyebaran beberapa hadis-hadis yg mengandungi Fadilat-Fadilat beribadat didalam bulan ini. Jelas terlihat dari segi jualan buku-buku kecil yg mengandungi fadilat-fadilat bulan Islam begitu laris dipasaran menjelang bulan

Rejab. Begitu juga dizaman era Internet ini (ICT), e-mail dan maling list yg di forwardkan mengandungi ‘cut & paste’ dari fadilat-fadilat

Rejab yg terkandung didalamnya. Rata-rata tarikan fad’il (fadilat-fadilat) inilah merupakan faktor penarik kepada kebiasaan orang awam untuk melakukan ibadat

sunat. Injeksi faktor ini dapat kita lihat dengan jelas penerapannya didalam budaya Melayu-Islam seperti rangkap-rangkap sya’ir dibawah ini:[1]

Rejab bulan menabur benihSya’ban bulan menyiram tanamanRamadan bulan menuaiRejab menyuci badannyaSya’ban menyucikan hatiRamadan menyucikan rohnyaRejab bulan marghfirahSya’ban bulan syafaatRamadan bulan menggandakan kebajikanRejab bulan taubatSya’ban bulan muhibbahRamadan dili! ! ! mpahi pahala amalan seperti hujan mencurah banyaknyaRejab digandakan 70 pahalaSya’ban diganda 700 pahalaRamadan diganda 1000 pahalaMungkin timbul beberapa persoalan yg tersimpan didalam lubuk hati kita: -mengapa bulan Rejab sahaja yg dipilih mempunyai kelebihannya? Pernah atau tidak kita terfikir yg mungkin berita-berita ini ditokok tambah (exaggerate) oleh manusia biasa yg bercakap atas nama Nabi saw? Mengapa didalam bulan ini terdapat solat-solat khas, zikir-zikir khas dan juga waktu-waktu khas untuk melakukan peribadatan? Disini kita ingin membawa beberapa penjelasan dari ulama’-ulama’ muktabar dan kontemporari mengenai kesahihan fadilat yg terdapat didalam bulan itu sendiri, dan apakah sebenarnya fadilat yg terkandung didalam Rejab.Bulan Rejab merupakan satu bulan dari bulan-bulan HaramBulan Rejab merupakan salah satu dari bulan-bulan ‘Haram’ didalam Islam. Dalilnya terdapat didalam Firmah Allah swt didalam Surah Al-Taubah ayat 9:“Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua belas bulan, (yang telah ditetapkan) dalam Kitab Allah semasa Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu (dengan melanggar laranganNya) dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya dan ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa.”Menurut Tafsir Jalalain, yg dimaksudkan dengan “diantaranya empat bulan yg di hormati” ialah:

“Empat bulan Haram – Zulkaedah, Zulhijjah, Muharam dan Rejab“[2]

Allah swt telah mengurniakan kepada manusia 4 bulan haram. Bulan-bulan ini sebagaimana yg disepakati oleh semua ulama’ ialah Zulkaedah, Zulhijjah, Muharam dan

Rejab. Umat Islam adalah diharamkan pergi berperang didalam bulan-bulan ini, kecualilah jika mereka diugut. Didalam bulan ini terdapatnya ibadat Haji dijalankan (Zulhijjah), dimana pada hari Arafah disunatkan bagi mereka yg tidak menunaikan haji melakukan ibadat

puasa. Rasulullah saw juga menggalakan umat Islam melakukan

puasa sunat pada hari Asyura’ (10 hb Muharam).

Apakah terdapatnya kesahihan fadilat khas berpuasa didalam bulan

Rejab?

Disini nyatakan pandangan para ulama’ mengenai kesahihan fadilat

Rejab.

 

1] Sheikh Dr Yusuf Al-Qardhawi

a. Fadilat Rejab sama dengan fadilat bulan-bulan haram yg lain

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahawa fadilat

Rejab adalah sama seperti yg terdapat didalam 3 bulan-bulan Haram yg lain. Katanya [4]:

“tidaklah ada kesahihan didalam bulan

Rejab, melainkan ia merupakan salah satu dari bulan-bulan haram, bahawa Allah swt telah menyebut didalam kitabnya – didalamnya ada 4 bulan haram – Al-Taubah:36. Iaitu

Rejab, Zulqaedah, Zulhijah dan Muharram….Itulah bulan-bulan yg mempunyai fadilat. Tidak terdapat Hadis Sahih bahawa

Rejab khusus mengatakan

Rejab lebih afdal, melainkan Hadis Hasan: Sesungguhnya Nabi saw banyak berpuasa didalam Sya’ban..”

b. Hadis-Hadis mengenai fadilat Rejab kebanyakkannya lemah dan palsu.

Beliau juga menyatakan bahawa hadis-hadis mengenai fadilat-fadilat khas

Rejab kebanyakkan merupakan Hadis Palsu atau pun yg sangat Lemah tarafnya:

“Hadis ini dimaklumkan sebagai sebuah hadis yg mengandungi fadilat

Rejab – “

Rejab bulan Allah. Sya’ban bulanku dan Ramadhan bulan umatku”….. Hadis in mungkar dan sangat-sangat Dhaif, bahkan beberapa ulama’ mengatakan hadis ini Palsu! …. yakni penipu..Maka bukanlah kepadanya nilai saintifik dan bukanlah mempunyai nilai agama. Disitu ada hadis yg mengatakan terdapat Fadilat

Rejab kepada sesiapa yg bersolat begini dan ia mendapat begini, dan sesiapa yg meminta beristigfar sekali kepadanya maka ia akan mendapat ganjaran begini…. Ini semua adalah berlebih-lebihan (exaggeration), dan semuanya adalah pembohongan. Dari ini satu tanda satu penipuan didalam Hadis yg memasukkan perkara yg berlebih-lebihan….”

c. Ganjaran yg dijanjikan tidak sepadan dengan amalannya.

Pada beliau ganjaran-ganjaran yg dinyatakan didalam Hadis Palsu itu adalah sesuatu yg berlebih-lebihan. Ini merupakan satu pendustaan yg amat besar. Menurut beliau ganjaran sesuatu ibadat itu mestilah setimpal dengan bentuk ibadat itu sendiri. Katanya :

“Berkata ulama’ : Janji untuk mendapatkan ganjaran yg besar diatas perkara yg biasa, atau ugutan kepada azab yg pedih keatas dosa kecil? Ia menunjukkan bahawa ini merupakan Hadis yg bohong.”

d. Umat Islam perlu mengetahui jenis-jenis hadis yg Palsu

Dr Yusuf Qardhawi menyatakan bahawa sebagai seorang Islam kita wajib mengetahui mengenai hadis yg diberikan kepada kita. Tidak ada alasan yg boleh kita berikan kerana terdapatnya buku-buku yg banyak dipasaran mengenai taraf sesuatu hadis. Kata beliau :

“Ulama’ telah memberi amaran contohnya keatas Hadis Palsu dan Bohong ini, dan melarang manusia terhadapnya…sesungguhnya telah datang hadis :”Barangsiapa mereka-reka Hadis difikirkan, sesungguhnya ia menipu, maka dia adalah pembohong…..”(Riwayat Muslim didalam muqadimahnya yg Sahih), tetapi mereka tidak mengetahui bahawa ia adalah Hadis Palsu, maka ia wajib mengetahui, mengetahui hadis itu dari sumbernya …. maka disana ada Kitab Hadis yg Muktamad, di sana ada kitab khas untuk mengetahui Hadis Palsu, contoh Al-Maqasid Al-Hasanah, karangan Al-Shakhaawi dsb……….”

 

2. Ibnu Hajar Al-Asqalani (Pengarang Kitab Syarah Sahih Bukhari (Fathul Bari)

Ibnu Hajar mengatakan adalah menjadi satu kesalahan menetapkan sesuatu hari atau bulan itu khas untuk melakukan amalan. Kenyataan ini dapat di lihat di dalam fatwa Shiekh Al-Saqr[5] mengenai fadilat

Rejab dengan memetik kata-kata Ibnu Hajar:

“Ibnu Hajar didalam makalahnya ada menyebut berkenaan dengan terdapat hadis-hadis yg melarang berpuasa

Rejab sepenuhnya, maka beliau berkata : Larangan ini terpulanglah kepada sesiapa yg berpuasa memuliakan Jahiliyyah, sebagaimana jika dia berpuasa dengan qasad (niat) yg bukan menjadikan penekanan atau mengkhususkan mengenai hari-hari yg dia berpuasa, atau pada malan tertentu dia berqiamullail, maka beliau percaya yg dilakukan itu adalah sunnah, maka ini adalah pekerjaan yg baik atas apa yg diletakkan dan tidak mengapa baginya. Maka jika ianya di khaskan atau menjadi suatu ketetapan, maka ia adalah DITEGAH (Mahzhur), dan makna penegahan itu di dalam hadis

Nabi saw bersabda :”Jangan mengkhaskan hari Jumaat untuk berpuasa dan jangan [mengkhaskan] malamnya berqiamullail”.Riwayat Muslim.

Jika mempercayai puasanya atau

puasa ini lebih baik dari

puasa lainya yg didalamnya terkandung

puasa nazar, Ibnu hajar lebih cederung menegahnya, dan sebagaimana yg dinaqalkan oleh Abi Bakar Al-Thorthorshi didalam bukunya “Bid’ah wa hawadith” bahawa bulan

Rejab dibenci olehnya kerana 3 jenis:

1. Sesungguhnya jika orang Islam mengkhaskan

puasa di setiap hari kemuliaan awam secara tahunan.

2. Menjadikan ia seperti kefarduan ramadhan, atau menjadikan ia

sunat sebagai

sunat yg kekal.

3. Kerana

puasa ini mempunyai fadilat khas dan

puasa-

puasa yg lainnya

kalau dengan itu apa yg dijelaskan oleh Rasulullah saw, : berkata Ibnu Dihya : “

Puasa adalah amalan kebajikan”., Tidak terdapat fadilat berpuasa didalam

Rejab maka perkara itu ditegah darinya. Tamat apa yg dinaqalkan oleh Ibnu Hajar.”

 

3] Dr. Sayid SaabiqMenurut seorang tokoh Ikhwan Dr Sayid Saabiq di dalam membicarakan bab puasa sunat, mengatakan bahawa :“

Puasa Rejab, bukanlah ada padanya fadilat yg berlebih dari bulan-bulan lain, melainkan sesungguhnya ia dari bulan-bulan yg haram”.

Ini bermaksud bahawa bulan-bulan haram ini mempunyai fadilat-fadilat yg sama. Pendapat juga di sokong oleh mazhab Hanbali yg mengatakan menetapkan bulan

Rejab sahaja untuk berpuasa

sunat adalah makruh[6].

Hadis-hadis fadilat

Rejab yg palsu atau dhaif

Dibawah ini disenaraikan beberapa contoh hadis-hadis palsu berkenaan dengan fadilat

Rejab:[7]

∙         Barangsiapa yg mengerjakan solat Magrib pada permulaan malam Rejab kemudian dia mengerjakan 20 rakaat dengan membaca surah Al-Fatihah dan Qul Hu Allahhu Ahad pada tiap-tiap rakaat satu kali dan dia memberi salampada solat ini dengan 10 salam, maka tahukah kamu apa ganjaranya?-Hadis ini Mawdhu’ (palsu)

*Diriwayatkan oleh Al-Jauzaqanniy dari Anas, kemudian beliau berkata hadis ini adalah Palsu.

∙         Barangsiapa yg melakukan solat pada malam Nisfi Rejab 14 rakaat dengan membaca Alhamdu 1 kali pada rakaat, Qul Hu Allahhu Ahad 20 kali, Qul A’uuzu Birabbil Falaq 3 kali, Qul A’uuzu Birabbin Nas 3 kali kemudian apabila dia selesai bersolat hendaklah ia berselawat keatas ku 10 kali kemudian dia bertasbih, bertahmid dan bertahlil 30 kali, maka Allah akan mengutuskan kepadanya 1000 malaikat.-Hadis ini Mawdhu’ (palsu)

*Dalam sanadnya terdapat beberapi Rawi yang majhul (tidak dikenali)

∙         Barang siapa yg berpuasa sehari pada bulan Rejab (ganjarannya) sama dengan puasa sebulan.-Hadis sangat Dhaif.

*Diriwayatkan oleh Al-Khathiib dari Abi Dzar.

*Dalam sanadnya ada rawi yg bernama: Al-Furaat bin As-Saaib, dia adalah seorang rawi yg Matruk.

*Ibnu Hajar Al-Asqalaaniy telah menjelaskan bahawa para ahli hadis telah sepakat, bahawa hadis ini diriwayatkan dari jalan Al-Furaat bin As-Saaib, sedangkan rawi ini adalah seorang yg Dhaif.

∙         Barang siapa yg berpuasa 3 hari pada bulan Rejab, dituliskan baginya ganjaran puasa satu bulan dan barang siapa yg berpuasa 7 hari pada bulan Rejab maka Allah tutupkan daripadanya 7 pintu-pintu api neraka. Dan barangsiapa yg berpuasa 8 hari pada bulan Rejab maka Allah membuka baginya 8 buah pintu dari pintu-pintu syurga, dan barang siapa yg berpu! ! ! asa separuh dari bulan Rejab maka dia akan di hisab dengan hisab yg mudah. 

-Hadis ini Mawdhu’ (palsu)

*Tidak disahkan hadis ini kerana rawi yg bernama Abaan merupakan rawi yg Matruk.

*Selain dari itu ada rawi yg bernama Amar bin Al-Azhar yg sangat suka memalsukan hadis.

∙         Barang siapa yg berpuasa satu hari pada bulan Rejab dan bangun pada malam harinya mengerjakan solat malam maka Allah akan membangkitkan dia pada hari Kiamat dalam keadaan aman, dan dia berjalan di atas sirat dalam keadaan Tahlil dan Takbir. 

-Hadis ini Mawdhu’ (palsu)

*Dalam sanadnya ada rawi yg bernama Ismaail, dia adalah seorang rawi yg suka berdusta.

 

∙         Barang siapa yg menghidupkan satu malam dari bulan Rejab mengerjakan solat malam dan berpuasa padanya satu hari, maka Allah memberi makan kepadanya dari buah-buahan Syurga. 

-Hadis ini Mawdhu’ (palsu) *Dalam Kitab Al-Laaly dijelaskan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Hussain bin Ali. Kemudian diterangkan bahawa hadis ini Mawdhu’.

 

Bagaimana beramal didalam bulan ini?

❖  Shiekh Mahmud Al-Sya’rawi[8] didalam menjawab satu pertanyaan mengenai apakan bulan dari bulan-bulan ‘am yg afdal manusia berpuasa selepas bulan Ramadan, beliau memetik hadis berikut diriwayatkan oleh Musnad Ahmad :“Seorang lelaki telah bertanya Rasulullah saw, katanya : Bulan mana kamu perintahkanku berpuasa selepas Ramadan? Maka Rasulullah saw berkata : Jika aku berpuasa selepas Ramadan, maka berpuasalah dibulan Haram, maka sesungguhnya didalamnya dari Taubat Allah swt keatas satu kaum, dan terdapat taubat didalamnya untuk satu kaum yg lain”Jelas disini menunjukkan bulan-bulan haram ini disunatkan berpuasa dan juga terdapatnya keampunan Allah swt didalam bulan-bulan ini.

Bagi bulan Allah Al-Haram tersebut, Rasulullah saw pernah bersabda : ((Seafdal-adfal berpuasa selepas ramadan ialah dibulan Allah Al-Haram)). Maka adalah baik bagi berpuasa, atau berpuasalah pada 9, 10 dan 11, itulah yg baik, begitu juga dengan Sya’ban dimana Nabi saw berpuasa dengannya”

Tuesday 8 June 2010

Soalan Parlimen Sesi ke-2 Tahun 2010

Soalan Lisan

1. Dr. Lo’lo’ bt Datuk Hj Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan apakah dua lagi konsep daripada tiga yang telah dipersetujui kabinet melalui kertas cadangan yang dibawa KWPKB selain daripada penubuhan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru seperti yang dilaporkan media serta pihak manakah yang akan terlibat menganggotai perbadanan tersebut dan adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan satu konsortium pemaju dan akan menyediakan dana khas seperti dana untuk NCER, ECER dan Wilayah Iskandar yang akan membantu pemilik-pemilik hartanah Kampung Baru terlibat secara langsung dalam rancangan pembangunan ini.

2. Dr. Lo’lo’ bt Datuk Hj Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta PERDANA MENTERI menjelaskan tentang notis pemindahan penghuni Kuarters Kerajaan sekitar Jalan Peel dan Jalan Cochrane yang dibuat tergesa-gesa pada bulan Mei yang lalu serta apakah pembangunan yang akan dibuat dikawasan hartanah tersebut, syarikat mana yang akan membangunkan, berapa kos tanah satu kaki persegi, adakah proses tawaran melalui tender terbuka dan status proses jual beli serta langkah-langkah diambil supaya kakitangan kerajaan tersebut dipindahkan sementara sekitar kawasan kuarters seperti di PPR Laksamana atau PPR Perkasa yang berdekatan.

3. Dr. Lo’lo’ bt Datuk Hj Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menjelaskan mengapa permohonan dan rayuan dari Pengurusan Gudwara Sikh Tatt Khalsa Diwan Selangor di Jalan Raja Alang berhubung dengan gangguan dari gerai-gerai pasar malam dan pasar pagi , kekotoran dan bau busuk dari tong sampah besar Pasar Chow Kit di sebelah Gudwara dan di kiri pintu masuk Jalan Raja Bot serta halangan dari kenderaan yang diletak di hadapan pintu-pintu masuk Gudwara tidak diambil tindakan sedangkan aduan-aduan telah dibuat sejak Tahun 2003 lagi.

4. Dr. Lo’lo’ bt Datuk Hj Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan Pelan Tindakan Kerajaan untuk mengurangkan kebanjiran pendatang asing yang semakin menjadi-jadi dimana mereka berniaga tanpa lesen atau dilindungi warga tempatan dan persatuan peniaga, bekerja di sektor-sektor ‘barisan hadapan’ yang mengurang peluang pekerjaan warga tempatan, menguasai kampung-kampung dan penempatan orang tempatan serta melakukan gangguan dan jenayah seperti yang berlaku di Kampung Pandan, Kg Dato Keramat dan Kg Baru terutama di Chow Kit, Jalan Raja Alang dan Jalan Raja Bot.

5. Dr. Lo’lo’ bt Datuk Hj Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan bilakah Pelan Draf KL 2020 akan diwartakan serta apakah saranan yang diberikan oleh Public Opinion Hearing Committee dan bilakah saranan ini akan ditunjukkan kepada umum khususnya wakil-wakil rakyat, NGO-NGO dan badan-badan tertentu yang terlibat secara langsung untuk maklum-balas serta pandangan.

6. Dr. Lo’lo’ bt Datuk Hj Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan apakah KPI bagi DBKL dan juga apakah sasaran DBKL untuk meningkatkan kualiti kerja kakitangannya pada tahun 2010 dan akan datang bagi menjadikan pengurusan sampah KL bertaraf kelas dunia, menjadikan KL bandaraya yang selamat, bandaraya yang sejahtera tanpa kesesakan lalu-lintas, pengurangan kadar kemalangan jalan raya dan banjir, memastikan alam sekitar yang terpelihara, menurunkan kadar jenayah serta menangani masalah sosial.

7. Dr. Lo’lo’ bt Datuk Hj Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan mengapakah kerajaan kurang memberi pengiktirafan kepada bekas-bekas tentera dari segi tanah tapak rumah, peluang pekerjaan, lesen perniagaan, skim khas seperti tambang murah bas, keretapi dan kapal terbang serta juga pencen khas bagi semua bekas tentera yang telah berkhidmat semasa darurat memerangi pengganas komunis sehingga tahun 1969 berbanding dengan pemain-pemain sukan yang banyak dapat penghargaan.

8. Dr. Lo’lo’ bt Datuk Hj Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan kenapakah pemain-pemain sukan kita kurang kesungguhan dan stamina, kurang daya tahan dan kekuatan mental berbanding dengan pemain-pemain lawan terutama setelah mendapat pengiktirafan dan penghargaan samada dalam bentuk wang ringgit, hartanah dan gelaran.

9. Dr. Lo’lo’ bt Datuk Hj Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah keperluan anggota Tentera Malaysia yang tinggal di kem-kem tentera, isteri atau suami tentera dan pekerja-pekerja biasa dalam kem seperti tukang masak dan lain-lain mengundi secara pos serta apakah ada usaha dari SPR untuk memastikan pengundi-pengundi pos tidak pula mengundi secara awam.

10. Dr. Lo’lo’ bt Datuk Hj Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan insuran khusus kepada perokok dan insuran ini mungkin berbeza bagi mereka yang telah berkeluarga dan tidak berkeluarga serta mereka diwajibkan melakukan pemeriksaan kesihatan setahun sekali yang mana kos perubatan perokok dan ahli keluarganya akan ditanggung oleh insuran khusus ini.


Soalan Bertulis

1. Dr Lo’lo’ bt Datuk Hj Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan apakah status pemindahan penduduk Kg Kerayong dan Indian Settlement, Projek yang akan dijalankan di atas hartanah-hartanah tersebut, juga usaha-usaha memastikan pemilikan tetap diwarisi penduduk asal dan peneroka Bandar. Apakah perancangan DBKL untuk menangani permasalahan Sekolah Tamil yang akan kekurangan murid dan juga penduduk-penduduk yang akan kehilangan pekerjaan jika berpindah.

2. Dr. Lo’lo’ bt Datuk Hj Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah pihak Majlis Raja-Raja mempunyai peruntukan untuk menyelaraskan pemberian gelaran-gelaran Kebesaran bagi sesebuah negeri dan persekutuan bagi menjaga kualiti gelaran dan anugerah yang diberikan serta merupakan penghargaan dan pengiktirafan kepada yang benar-benar layak sahaja.

3. Dr Lo’lo’ bt Datuk Hj Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menjelaskan status permohonan penduduk di PPR Desa Rejang yang memohon untuk mewujudkan Rumah Ibadat dan Tempat Pengurusan Jenazah bagi kaum bukan Islam dan juga permintaan untuk menambah dan menaik-taraf jumlah lot-lot pasar basah, penyediaan pasar berbumbung serta lain-lain kemudahan.

4. Dr Lo’lo’ bt Datuk Hj Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah kos iklan dan promosi 1Malaysia yang kerajaan telah belanjakan atau telah peruntukkan serta siapakah pengarah-pengarah syarikat yang dapat kontrak iklan dan promosi samada media cetak atau eletronik bagi 1Malaysia dan setakat ini apakah kesan 1Malaysia kepada kesatupaduan kaum.

5. Dr Lo’lo’ bt Datuk Hj Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan mengapakah Laporan Bank Negara selalu mengumumkan rizab emas dalam nilai USD dan ianya sentiasa kekal 0.4 bilion serta kenapa rizab emas tidak dinyatakan di dalam kuantiti berat dan kenapa tidak diwujudkan satu badan audit supaya rizab emas itu benar-benar diketahui.